Regulamin sklepu internetowego

§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Angielskie
  Bajanie – https://angielskiebajanie.pl/sklep/ od Maxx / Grzegorz Dondziłło, Tatrzańska 104 lok.
  60, 93-208 Łódź, NIP: 728-218-69-23.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna,
która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Angielskie Bajanie.
Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,

b. Sprzedawca – Maxx / Grzegorz Dondziłło, Tatrzańska 104 lok. 60, 93-208 Łódź, NIP:
728-218-69-23,

c. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie
https://angielskiebajanie.pl/sklep/,

d. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik,
który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z
przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,

e. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane
podane podczas rejestracji,

f. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

 1. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet Materiały edukacyjne w formie
  cyfrowej do pobrania: pliki pdf, mp3, mp4. Szkolenia dla nauczycieli, filmy instruktażowe, filmy
  animowane, nagrania (audiobooki, słuchowiska dla dzieci, ćwiczenia słuchowe), scenariusze
  zajęć, e-booki, karty pracy, karty obrazkowe, plakaty, gry planszowe do druku, itp.). Powyższe
  produkty dostępne są poprzez Sklep w formie produktów lub usług elektronicznych.
 2. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej
  https://angielskiebajanie.pl/sklep/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail
  pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b
  oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: info@angielskiebajanie.pl oraz pod numerem
  telefonu: 603-360-350.

§2[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,

c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),

d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

 1. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  a. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,
  b. formularza zamówienia,
  c. newslettera,
  d. chat,
  e. formularza kontaktowego.
 2. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez

podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-
mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o

świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany
powyżej.

§3[ZAWIERANIE UMÓW]

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
  określonymi w złotych polskich.
 3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem
  Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie
  prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie
  odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do
  zakładki, w której określa sposób płatności za produkty.
 5. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę
  zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.:
  określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami,
  przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia
  poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem
  zamówienia.
 7. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o
  złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia
  zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą
  złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy
  m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia,
  wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych
  w formularzu zamówienia.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,

b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy
  sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

a. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata)

 1. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania
  zakupu.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
  Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient
  dokonał płatności.

§5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

 1. Produkty są dostarczane pod wskazany adres e-mail, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.

§6[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie
  Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia
  od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres:
  Tatrzańska 104 lok. 60, 93-208 Łódź, jak i na adres kontaktowy e-mail:
  info@angielskiebajanie.pl.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu
  na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu
  zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
  wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
  takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie
  zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów o dostarczanie treści cyfrowych
  niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty
  ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta,
  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
  przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
  przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo
  art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§7[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚWIADCZENIE ZGODNE Z UMOWĄ (PROCEDURA

REKLAMACYJNA)]

 1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca
  ma obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów
  zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a
  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, natomiast odpowiedzialność
  Sprzedawcy z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział
  5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy
  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z
  umową sprzedaży.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w
  szczególności ich:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,

b. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym
Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który
Sprzedawca zaakceptował,

 1. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową,
  muszą:

a. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm
technicznych lub dobrych praktyk,

b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność,
dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi

cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę
charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,

c. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może
rozsądnie oczekiwać

d. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi
przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w
  czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego
  lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od
  tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o
  stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów
  komunikacji, o których mowa w §1 ust. 5.
 3. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca przekazuje opinię co do niezasadności
  reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację
  konsumenta i jego żądanie.
 6. Konsument ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy
  zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy
  zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych
  printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową
  wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 7. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od
  Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu
  cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem,
  jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 9. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w

czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie
zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH

ZAWODOWYCH]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z
  Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
  osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca
  zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie
  złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie
  odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w
  ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą
  rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem
  właściwym jest prawo polskie.

§9[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie,
  konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem
  sprawy w sądzie powszechnym:

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o
rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na

stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy)
rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów,
a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
  unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
  internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w
  przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany
  te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym
  dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania
  konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 07-08-2023.
[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

Adresat Adres pocztowy
Ja / My () niniejszym informuję / informujemy () o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
Nazwa produktu Cena

Razem
Data zawarcia umowy
Data odbioru produktów
Imię i nazwisko
Adres konsumenta (-ów)
Data i podpis